Tømming av fettutskiller

Tømmetjenester

Ring vakttelefon

Fett og avløpsrør er en dårlig kombinasjon, og derfor må alle som tilbereder mat ha en.

Og den må tømmes regelmessig. Det gjelder alt fra kiosker, restauranter, matbutikker og bensinstasjoner.

Fett er å regne som farlig avfall, og det er strenge krav knyttet til det. Jobben til en fettutskiller er å separere fettet fra vannet før vannet renner videre ut i avløpet. Siden fett er lettere enn vann, flyter det til overflaten i fettutskilleren, og samles der.

Tømming av en fettutskiller må derfor skje jevnlig. Om det ikke blir gjort er risikoen stor for at det vil bli vond lukt, og utslipp av fett. Utslipp av fett kan føre til tette avløpsrør og oversvømmelser. Det er også viktig at man følger kravene til tømming av fettutskillere. Om ikke kravene overholdes risikerer man både bøter og straff iht. Forurensingsloven.

Tømmebilen som brukes, åpner fettuskilleren og spyler den så ren. Vi i Entrepnor tilbyr også spyling av rørene som går inn og ut av utskilleren. Fettet og det skitne vannet samles opp og leveres til godkjent deponi for avfall.

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Tømming av septiktank

Tømmetjenester

Ring vakttelefon

Det er strenge krav til tømming av septik, og de må tømmes med jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Vi i Entrepnor tømmer septiktanker etter lokale krav og behov. Det finnes to typer septiktank. Tett tank og slamavskiller. I en tett tank blir septik samlet opp i kammeret. En tett tank har ikke utløp og derfor er det ikke behov for vannrensing eller flere kammer i en slik tank. Når en slik tank tømmes blir hele tanken tømt uten retur av renset vann.

Bruk av tett tank er vanligst på hytter og i området hvor det ikke er lov med utslipp fra septiktanken. Det er viktig at man med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke lekker. Da vil den fylles unødvendig raskt opp.

En slamavskiller er en septiktank der alt slam går gjennom flere kammer før den kommer til utløpet til septiktanken. Slik type septiktank er mest vanlig i eneboliger.

Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes også som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjøresipenter.  God slamavskilling er viktig for at hovedrensetrinnet skal fungere godt. Både bunnslam og flyteslam holder tilbake.

Det er viktig at slamavskiller tømmes regelmessig. Ulempen med en slamavskiller er at den gir lav renseevne for de fleste parametere.

I enkelte tilfeller kan det være behov for å fjerne tankene rent fysisk. Dette er ofte en prosess som er veldig dyr, så derfor er det mulighet for å koble ut den gamle septiktanken og koble avløpet på det kommunale nettet.

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Tømming av sandfang

Tømmetjenester

Ring vakttelefon

Sandfang er i hovedsak en beskyttelse for avløpsledninger som tilføres overvann fra veier og gater.

Et sandfang stopper tilslamming og tilstopping i avløpet. Overvann og vaskevann renner ned i kummer og sandfang. Tømming av sandfang må derfor gjøres regelmessig for å hindre oversvømmelser og skade på rør.

Kummer og rister finnes overalt, og du har garantert sett det i boligfeltet du bor i, på bensinstasjonen og i vanlige gater. Det er en del av den standarde infrastrukturen vi har. Når grus og sand renner inn i sandfanget, så samles massene seg på bunnen. Vannet derimot renner videre og ut i ledningsnettet.

Her er et par punkter om hvorfor det er viktig å tømme sandfang:

  • Sandfang hindrer skade på ledningsnetter. Ved manglende tømming kan det føre til tette rør, som igjen gjør at de må høytrykkspyles rene. Dermed flyttes bare konstaden over til dette.
  • Tett sandfang vil føre til økt risiko for forurensning ved utslipp av forurenset masse fra f.eks bensinstasjoner
  • Ved store vannføringer vil fulle sandfang føre til overvømmelser og store skader

Det er viktig at sandfang tømmes forsvarlig, da det som regel er eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slippes tilbake i naturen. Etter sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte må det tømmes?

Tømming bør skje regelmessig. Noen kummer tømmes etter faste avtaler mens andre ved behov. Uansett hyppighet vil en suge-og spylebil gjøre jobben raskt og effektivt. Hvor ofte det bør tømmes avhenger av mange faktorer blant annet hvor stor risiko det er for oversvømmelser, plasseringen på kummen og hvor mye grus og sand det er i området. 

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Tømmetjenester

Tømmetjenester

Vi utfører mange former for tømmetjenester. Tømming av septiktanker, fettutskillere og sandfang er tjenester vi har lang og bred erfaring med.

Se våre tjenesterRing vakttelefon

For å unngå oversvømmelser og ødelagte rør, kreves det at tanker og sandfang tømmes.

Vi i Entrepnor leverer mange former for slamtømmetjenester. Vi kan bistå med tømming av septiktanker, fettutskillere og sandfang. Tømmetjenester er noe vi har lang erfaring med, og vi bistår deg gjerne når det er behov.

Når man skal tømme septiktanker er det strenge krav, og vi kjenner kravene som er satt av din lokale kommune. Det er ikke bare septik som har strenge krav, men også ved tømming av fettutskillere. Det er viktig at fett ikke kommer ut i vann – og avløpsnettet og derfor må det skilles ut i en fettutskiller.

Fettutskilleren tømmen så av oss, og vi leverer det til godkjente mottak.

Vi har en moderne utstyrspark og har maskiner som dekker de fleste behov. I tillegg innehar vi kompetanse på alle fagfelt relatert til tømming av de fleste typer avfall.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831