Tining av rør

Rørtjenester

Ring vakttelefon

Når temperaturen stuper og det blir kaldt nok ute, kan trykk- og drikkevannsledninger fryse.

Da må de frosne rørene tines, enten om de er inne eller ute, på kommunalt eller privat ledningsnett. De fleste typer tininger blir gjort med trykk og vann,

Når drikkkevannsledninger fryser, brukes en spesialtilpasset spylebil med ren tank. Den høytrykksspyler så rørene til de blir frost og isfri. Vekslende bruk av varmt og kaldt vann sammen med en pyramidelignende dyse, graver vekk isen.

Å jobbe med drikkevannsledninger setter mange krav. Hygiene er svært viktig og alt utstyret som brukes må være både rent og desinfisert. Ingen bakterier skal overføres til drikkevannet.

Men det er ikke bare drikkevannsledninger som kan fyse. Også andre trykkvannsledninger kan også fryse. Eksempel på dette er pumpeledning. Den er i de fleste tilfeller full av kloakkvann og om røret ikke er dypt nok ned i bakken, eller er frostfritt så vil den fryse. For å tine denne må man først demontere pumpen i kummen før rørledningen tines på samme måte.

Et avløpsrør skal i teorien ikke fryse, fordi det alltid skal ligge i fall. Derfor renner det tomt før det rekker å fryse på. Om det likevel skulle fryse, er det tegn på konstruksjonsfeil, og feil bør utbedres etter tining av rør.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Lekkasjesøk

Rørtjenester

Ring vakttelefon

Av og til oppstår det lekkasjer i rør. Da gjelder det å finne ut hvor i røret det lekker.

Noen ganger kan det bli lekkasje i et vannrør som går inn til bolig, eller at enkelte trykkvannsledninger blir defekte og skaper vannlekkasjer. Som regel er rørene som lekker nedgravd eller tildekket. Da blir det nødvendig å søke seg frem for å finne stedet hvor lekkasjen har oppstått. Det gjøres ved hjelp av et lekkasjesøk.

Det kan være grunn til mistanke om vannlekkasje dersom du hører det suser i rørene dine inne i boligen.

Det første steget man gjør når man leter etter lekkasjer er å foreta en trykktesting. Dette gjør man for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Om vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å se at det ikke renner i toalettet eller i kranen. Dersom det suser selv etter man har stengt innvendig stoppekran er det stor sannsynlighet for at lekkasjen er et sted ute på hovednettet.

Så brukes en trasèsøker til å merke opp hvor vannrøret går. Så søker man etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Man kan variere metode ut i fra rørtype og terreng.

 

Hvordan foregår et lekkasjesøk?

Finner rørets bane ved trykktesting

 1. Det første steget er å foreta en trykktesting for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Dersom vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å sjekke at det ikke renner i toaletter eller kraner. Dersom det fortsatt suser etter at du har stengt innvendig stoppekran, er det mest sannsynlig at lekkasjen er på vei ut til hovednettet.
 1. Deretter brukes en trasésøker til å merke opp hvor vannrøret går.

Neste steg er å søke etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Metoden man velger avhenger av rørtype og terreng.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Operatør opererer spyleslange tilkboblet spylebil

Vedlikeholdsspyling

Rørtjenester

Ring vakttelefon

Jevnlig rengjøring er helt avgjørende når det kommer til vedlikehold av bygg og avløpsrør.

Vi i Entrepnor leverer et bredt spekter av tjenester innen for høytrykkspyling og vedlikeholdsspyling. Enten det er vask av parkeringsplasser, tunneller, fjerning av graffiti eller åpning av tette rør.

De fleste rør vil bli tette med tiden, derfor anbefaler vi jevnlig vedlikehold og kontroll av rørene. Hvis du allerede har fått tette vann – og avløpsrør, er rørspyling med høytrykk løsningen. Dette vil ved de fleste tilfeller fjerne fett og belegg fra rørene.

Normalt sett gjøres dette ved bruk av en høytrykkspyler fra en stakeluke, kum, sluk eller fra en demontert vannlås. På slangen er det koblet en spesialdyse som sørger for at vannet spyler innsiden av røret helt rent.

Vedlikeholdsspyling er også noe vi driver mye med. Rengjøring og vedlikehold kan gjøre underverker for bygg. Både fasadevask, takvask og regelmessig vedlikehold av sluk og rør er anbefalt. En effektiv runde med høytrykkspyleren gjør at bygg eller rør fremstår bedre og det er verdt investeringen.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Detaljbilde Rørinspeksjon - Operatør med blå engangshansker opererer kamerarobot

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon

Ring vakttelefon

Sliter du med vond lukt eller at rørene tetter seg? Da bør du foreta en rørinspeksjon.

Eldre rør har en begrenset leveperiode. Hvis du sliter med vond lukt eller gjentakende tette rør, kan årsaken finnes ved hjelp av en rørinspeksjon. Da sjekker vi rørene dine grundig ved hjelp av et kamera, og oppdager eventuelle problemer som kan ha oppstått. Feil på rørledninger skjer ofte over lang tid, hvor slitasje og andre påvirkninger har svekket konstruksjonen til rørledningen. Men, det kan også skje feil og skader helt uten forvarsel.

Hvordan foregår en rørinspeksjon?

En inspeksjon gjøres med et fjernstyrt kamera, spesialbygd for slike opeasjoner. Kamera føres inn i avløpsrøret, samtidig som man får bilder direkte på en skjerm. Kamera filmer også fra innsiden av røret, og dette gjennomgås så i etterkant. Når man har avdekket et problem, skrives en faglig vurdering av rørenes tilstand og man kommer med en anbefaling om hvordan skaden bør repareres eller utredes.

Detaljbilde Rørinspeksjon - Operatør med blå engangshansker opererer kamerarobot
Detaljbilde Rørinspeksjon – Operatør med blå engangshansker opererer kamerarobot

Vanlige feil kan være rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer og røtter. Ofte løses slike små feil med en rørspyling. Det kan også være lekkasjer i skjøt, som gjør at massene rundt røret forsvinner – som igjen gjør at rørene forflytter på seg. Noen ganger gjør det at man må grave opp for å fikse dette. Andre ganger vil en normal rørfornying gjøre jobben.

Når det er behov for å vite nøyaktig plassering av rør, kan vi lokalisere rørtrasé eller skadepunkt med sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kamera, og da kan eventuelle skadesteder avmerkes og deretter utbedres på riktig plass. Nøyaktig lokalisering av rør brukes også i forbindelse med restaurering og byggearbeider, når man har behov for å vite rørenes eksakte bane.

Når kan jeg trenge en rørinspeksjon?

Har du ofte tette rør eller vond lukt? Da kan det være fornuftig å bestille en rørinspeksjon. Du vil da få en faglig vurdering av rørene dine, med forslag til løsning om det oppdages feil på ledningsnettet.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Tetthetskontroll

Rørtjenester

Ring vakttelefon

Det skal ikke være lekkasje i nyanlegg. Men for å være helt sikker, er det lurt med lekkasjesøk.

I nyanlegg skal det ikke være lekkasje. Men for å være 100% sikker er det anbefalt å foreta en inspeksjon og et lekkasjesøk. Dette kalles tetthetskontroll. Du er ansvarlig som huseier til å forhindre kloakklekkasjer. Det er lovfestet i forurensningsloven, og det aksepteres ikke at kloakk renner ut i naturen.

Men hva er en tetthetskontroll?
For å være sikker på at nylagte eller eksisterende ledninger ikke har skjulte lekkasjer, er det vanlig med en tetthetskontroll. Med moderne utstyr går en tetthetskontroll raskt og effektivt. Det går ut på å gjøre en måling om hvor man tetter rørene i begge ender, før man fyller det med et bestemt trykk. Faller trykket i løpet av testen, er det et tegn på en lekkasje. Om trykket holder seg stabilt er alt i orden.

Før selve kontrollen starter blir ledningsnettet kontrollert med en rørinspeksjon. Kontrollen avdekker eventuelle synlige brudd på rørledningen. Det er også viktig å få informasjon om hvor mange avgreninger det er på det aktuelle strekket. Ofte er det de private stikkledningene som lekker og det blir som regel oppdaget under rørinspeksjonen.

Hvordan gjøres kontrollen?

For at tetthetskontrollen skal vise godkjente resultater, er det en del krav til målingen som må tilfredsstilles.

 • Tetthetskontrollen utføres ved hjelp av tetteballer som settes ned i kummene, på hver sin side av strekningen som skal prøves.
 • Deretter føres det 0,1 bar lufttrykk inn i ledningen via en av tetteballene med gjennomløp. En datamaskin som er koblet til tetteballene, registrerer og logger trykket i ledningen over hele testperioden.
  • Trykktestingen skal holde over 0,1 bar i først 5 minutter, så 3 minutter til. Dersom målingen viser dette, viser tetthetskontrollen godkjente resultater.
  • Faller trykket mer enn 15 millibar (mbar) er det tegn på lekkasje i ledningen. Da må man søke etter lekkasje og utbedre der feilen ligger.
  • Tidene som er angitt her avhenger av dimensjon og lengde på rørene.

Under tetthetskontrollen loggfører datamaskinen løpende resultatet av trykkmålingen. Kunden vil få resultatet av tetthetsmålingen som en egen rapport når alt er ferdig.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Trykkprøving

Rørtjenester

Ring vakttelefon

Både ved rehabilitering og nyanlegg er det viktig å forhindre innlekking og utlekking av drikkevannsledninger

Det er viktig å forhindre innlekking og utlekking av drikkevannsledninger. Hovedprioritet er at vann skal være rent og trygt. Dette sikres gjennom trykkprøving av vannledninger.

Dette er spesielt viktig med tanke på å redusere lekkasjeprosenten på det norske vannledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40, blir ikke betegnet som akseptabelt ut fra et miljøhensyn i dag.

Vannledninger skal alltid spyles

Vannledninger skal alltid spyles eller pluggrenses i forbindelse med nyanlegg eller rehabilitering. Når trykkprøving skal utføres, er det viktig med et godt og riktig ledningskart der kum-nummer, lengde på prøvestrekket og eventuell høydeprofil på traseen kommer fram.

Deretter skal den stå i driftstrykk, normalt i 24 timer for kondisjonering. Tiden den skal stå kan variere med tanke på dimensjon og kvalitet på rørene.  Etter dette kan selve trykkprøvingen starte.

Metoder for trykkprøving

Selve metoden for trykkprøving avhenger også av hvilken type rør som skal prøves. Det pumpes det vann inn i vannledningen for å skape et driftstrykk på 15 bar. Forprøven, som dette kalles, varer i 30 minutter, og logges automatisk av en datamaskin. I denne perioden holdes trykket konstant på 15 bar, deretter tas det en trykkfallprøve for å måle om det er for mye luft i ledningen. Er dette i orden, kan selve hovedprøven starte.

I hovedprøven som begynner den andre dagen, pumpes det på nytt vann inn i ledningen, også denne gangen med et trykk på 15 bar. For at ledningen skal bli godkjent, må den ikke falle mer enn 200 millibar på 60 minutter. Dette avhenger også av type rør.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Åpning av tett avløp

Åpning av tett avløp i Nordland

Vi hjelper deg
Tett avløp i BodøRing vakttelefonTett avløp i Tromsø

Vi hjelper til med åpning av tette rør i Nordland

Med vår ekspertise og vår maskinpark tilbyr vi hurtig og kostnadseffektiv åpning av tett avløp og tette rør i Bodø og omegn. Vi har base sentralt i Bodø, Tromsø og hele Nordland – og har 24 timers vakttelefon.

Entrepnorbil på jobb i Tromsø.

Åpning av tette rør og tett avløp i Nordland

Opplever du problemer med rør, vann eller avløp? Er vasken, toalettet eller sluken tett? Kjenner du vond lukt i huset, eller hører du klukking fra rørene? Dersom man kjenner vond lukt i et sluk, hører klukking fra vasken er det et rop om hjelp. Opplever du at det ikke renner unna i vask, toalett eller sluk kan man nok med sikkerhet si at det skulle vært gjennomført en rørspyling. Vi utfører høytrykkspyling av alle typer rør og avløp i Nordland slik at du slipper problemer.

Problemer med vann og tett avløp?

Tette rør og avløp fører ofte med seg ubehageligheter. Det kan være snakk om mindre problemer som kloakklukt, men i værste fall kan det oppstå vannskader som følge av tette rør. En vannskade kan bli kostbart, men kan i mange tilfeller unngås dersom det tette avløpet hadde blitt åpnet før det var for sent.

Dagligdags bruk av rør og avløp vil på et tidspunkt føre til at det tetter seg. Rester av såpe, fett, hår, rust og smuss er vanlige årsaker til dette. I slike tilfeller anbefaler vi å få utført en rørspyling hvor vi ved hjelp av høytrykk spyler hele rørsystemer for å rengjøre og dermed åpne slike tetninger. Det er også viktig med jevnlig kontroll og vedligehold av rørene.

Vet du hva som egentlig skal ned i do? Se våre dovett-regler her

Hvordan utfører vi åpning av tette rør og tett avløp?

Dersom rør eller avløp har gått tett åpner vi vanligvis dette ved hjelp av en av våre spylebiler. Vi har ulike spylebiler som dekker ulike behov. Felles for alle er at de har installert høytrykksspylere som er beregnet for slikt arbeid. For å få åpning på tettningen trenger vi tilkomst til røret gjennom en stakeluke, kum, sluk eller fra en demontert vannlås. Med en spyleslange med påmontert spesialdyse spyller vi oss gjennom rørene for å løse opp tettningen. Mengde vann og trykk avhenger av hva tetningen består av og hvor høyt trykk røret er beregnet for å tåle. I etterkant av åpningen anbefaler vi alltid å få utført en rørinspeksjon med kamera. Da fører vi en stakefjær med fastmontert kamera på gjennom rørene. Bildene som vises på en skjerm vurderes av en av våre operatører og det blir utarbeidet en rapport for tilstanden på rørene.

Entrepnor rørfornyer nye Nordlandssykehuset! Foto: Nordlandssykehuset.no

Tegn du bør se etter

 • Om det ikke renner unna fra vask, toalett, sluk på badet eller andre sluk i huset, er dette tydelige tegn på at rørene har behov for omsorg.
 • Dersom det kommer vann eller kloakk opp av sluk eller andre steder i huset når du bruker toalettet eller tømmer ut vann, er dette stor grunn til å mistenke at rørene begynner å gå tett.
 • Hvis du hører en klukkelyd i rørene etter at vannet har rent ned gjennom sluket, er et av de første tegnene på at rørene er i ferd med å tette seg.

Om man opplever noen av disse tegnene bør man begynne å tenke på å få gjort noe med rørene. Det finnes ting man kan prøve på selv, men vi anbefaler alltid å søke profesjonell hjelp. Det beste er å ta kontakt med oss før rørene tetter seg helt, for om man allerede står med kloakk til knærne og har behov for akutt åpning av rørene, vil dette medføre merkostnader.

Hva kan man gjøre selv?

Dersom du opplever at rørene er i ferd med å tette seg er det enkelte ting man kan forsøke før man tar kontakt med oss. Men viktigheten av å ta kontakt i god tid før rørene tetter seg helt kan ikke understrekes nok.

 • Ved hjelp av en kloakkpumpe og vakum kan man forsøke å få løsnet «proppen» som sitter i røret
 • Et forebyggende tiltak vil være å sjekke og rengjøre vannlåsen regelmessig
 • Vi anbefaler alle å unngå bruk av kjemikalier for åpning av avløp. Dette kan føre til store problemer om det blir benyttet feil.


Rørtjenester

Våre rørtjenester

Tette rør, full tank eller lekkasjer? Vi utfører alt av rørtjenester knyttet til vann og avløp og er tilgjengelig for deg når uhellet er ute. Vi jobber både med kontroll, vedlikehold og reparasjoner.

Se våre tjenesterRing vakttelefon

Som oss mennesker trenger også rørene både kjærlighet og omsorg.

God tilstand på rørene krever godt vedlikehold. Om rørene ikke blir fulgt opp, kan det oppstå både skader og vond lukt. Et rør har begrenset levetid, og det er viktig å følge med på tilstanden til rørene. Ved å foreta en rørinspeksjon, enten med et kamera eller ved dyktig personell finner man ofte fort ut tilstanden, og eventuelt hva som er problemene.

Vi tilbyr også trykkprøving, tetthetskontroll og lekkasjesøk for å forhindre lekkasjer i rørene. Dette kan være for at farlige væsker og kloakk ikke siger ut, eller for å forhindre innsig til drikkevann.

Bredt utvalg av tjenester

Den norske vinteren kan være hard og ofte fryser trykk- og drikkevannsledninger. Disse kan vi tine med trykk og vann. Noen ganger oppstår det skader på rørene. Er skadene minimale er punktreperasjon en god løsning.

Er skadene derimot av større grad kan det være behov for nye rør ved hjelp av rørfornying. Rørfornying er kort fortalt en måte å etablere nye rør, på innsiden av det gamle røret. Dette sparer da både miljøet og kostnader ved å slippe å grave opp vei og infrastruktur.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831