Rørfornying og gravefrie metoder betyr liten eller ingen stans i trafikk og fremkommelighet.

Vann som flommer over vei og bane og avrenning fra fjellsider er en alvorlig og stor utfordring mange stender i Norge. Ofte skyldes dette tette og dårlig stikkrenner, og overvann ledes ikke som det skal under veiene og jernbanen.

Veldig mange renner av stålrør er i dag fulle av rust. Deler av den rustne rørveggen eller bunnen av røret kan bli tært bort og medføre at masser under veien forsvinner. Det blir da stor fare for at veien kan kollapse. Samtidig som økt trafikk og tyngre kjøretøy øker belastningen på veien, så vil også gamle stikkrenner synke sammen og skape ujevnheter på veien.

Også eldre steinkulverter som var vanlig da jernbane først ble etablert, kan med tiden rase sammen, eller bli tettet igjen. Is, stein og grus er vanlige masser som kan være med å tette igjen kulverten. Dette kan da føre til at vannføringskapasiteten blir for dårlig, og vann kan begynne å flomme over jernbanen. Da blir det stans i togtrafikken, og er noe som man ønsker å unngå.

Jernbaneskinner
Jernbane er spesielt utsatt om det oppstår oversvømmelser.

Stikkrenner og kulverter kan fornyes uten å grave

Tradisjonelt blir eldre og utdaterte stikkrenner og kulverter gravd opp og byttet ut. Men med få bruddhelger hvert år, begrenser mulighetene for dette til et par helger i året. Derfor er det blitt etablert gravefrie alternativer som ikke påvirker folk og ferdsel.

Med strømperenovering kan stikkrenner og kulverter på inntil 2200mm i diameter fornyes mens all trafikk går som normalt. Det nye røret inni stikkrennen får ca samme innvendig diameter som det opprinnelige, samtidig som kapasiteten opprettholdes.

Med det nye røret blir gjennomstrømning evnen betydelig bedre og det nye røret har en forventet levetid på opptil 100 år.

Les også om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831